தினம் ஒரு கருத்து

தவறான வழியில் வெல்பவனை வாழ்த்தியும் நேர்மையான வழியில் சென்று தோற்பவனை தாழ்த்தியும் பேசும் சமுதாயம் தான் குற்றங்களுக்கு காரணம்...

Wednesday, June 8, 2016


மாவட்ட மாநாடுகள் 

மாவட்ட மாநாடுகளை நடத்தாத மாவட்டச்சங்கங்கள்  
31/07/2016க்குள் உடனடியாக தங்களது மாவட்ட மாநாடுகளை 
நடத்தி முடிக்க மத்திய சங்கம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

மாவட்டச்சங்கங்கள் மாநாடுகளை நடத்தாத நிலையில் 
மாநிலச்சங்கமே மாநாட்டு அறிவிப்புச் செய்திட வேண்டுமெனவும் 
மத்திய சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

ஜூன் -7 

தோழர்.ஜெகன் நினைவு நாள் 


இங்கு... இவனை...

 யாம் பெறவே.
என்ன தவம் செய்து விட்டோம்?

election results

Floating Window .......

ELECTION

ELECTION

F

Blog Archive