தினம் ஒரு கருத்து

தவறான வழியில் வெல்பவனை வாழ்த்தியும் நேர்மையான வழியில் சென்று தோற்பவனை தாழ்த்தியும் பேசும் சமுதாயம் தான் குற்றங்களுக்கு காரணம்...

Tuesday, September 5, 2017


06-09-2017

குடந்தை  --   தஞ்சை   --    கடலூர் 
மாவட்டங்கள் இணைந்த 
கிளைச்செயலர்கள் கருத்தரங்கம்.

No comments:

Post a Comment

election results

Floating Window .......

ELECTION

ELECTION

F

Blog Archive