தினம் ஒரு கருத்து

தவறான வழியில் வெல்பவனை வாழ்த்தியும் நேர்மையான வழியில் சென்று தோற்பவனை தாழ்த்தியும் பேசும் சமுதாயம் தான் குற்றங்களுக்கு காரணம்...

Wednesday, September 6, 2017

சேவைச் செய்திகள்:

அனைத்தும் இலவசம், 
90 நாட்களுக்கு, 
வெறும் 429 ரூபாயில் 

No comments:

Post a Comment

election results

Floating Window .......

ELECTION

ELECTION

F

Blog Archive