தினம் ஒரு கருத்து

தவறான வழியில் வெல்பவனை வாழ்த்தியும் நேர்மையான வழியில் சென்று தோற்பவனை தாழ்த்தியும் பேசும் சமுதாயம் தான் குற்றங்களுக்கு காரணம்...

Monday, September 11, 2017

வீரியமிக்க கவிதைகளால் 
விடுதலை உணர்வை ஊட்டிய 
பாரதியின் நினைவுநாள்

No comments:

Post a Comment

election results

Floating Window .......

ELECTION

ELECTION

F

Blog Archive