தினம் ஒரு கருத்து

தவறான வழியில் வெல்பவனை வாழ்த்தியும் நேர்மையான வழியில் சென்று தோற்பவனை தாழ்த்தியும் பேசும் சமுதாயம் தான் குற்றங்களுக்கு காரணம்...

Saturday, September 9, 2017

thank you for your support க்கான பட முடிவு
No comments:

Post a Comment

election results

Floating Window .......

ELECTION

ELECTION

F

Blog Archive